Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu prowadzonego pod adresem https://www.retrowycinanki.com jest Firma Retro Wycinanki (z siedzibą w Sosnowcu, ul.Traugutta 104)
2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z Retro Wycinanki np. poprzez adres e-mail sklep@retrowycinanki.com lub za pomocą formularza kontaktowego. Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do
czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe (oraz korzystać z usług Retro wycinanki) wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na" przetwarzanie ich danych osobowych.
3. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są" przetwarzane przez Retro wycinanki, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz" żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia
danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Retro wycinanki oświadczenia o cofnięciu zgody. 4. Każda osoba fizyczna ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
a) jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez
Retro wycinanki lub w inny sposób przetwarzane;
b) zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wniesie sprzeciw, o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
5. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych Retro wycinanki nie będzie przetwarzać tych danych.
6. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych.
7. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Retro wycinanki danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku Retro wycinanki zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych.
8. Każda osoba fizyczna, na żądanie może otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie swoje dane osobowe, które zostały podane Retro wycinanki, ma również prawo żądać, aby Retro wycinanki przesłało te dane innemu administratorowi, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tej osoby lub na podstawie umowy;
oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
9. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych
w przypadku, gdy:
a) kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający
zweryfikować prawidłowość tych danych Retro wycinanki zaprzestanie ich przetwarzania;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Retro wycinanki nie będzie już potrzebować tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich
roszczeń;
d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas Retro Wycinanki zaprzestanie  przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uprawniały Retro Wycinanki do ich przetwarzania i są nadrzędne wobec podstaw
wniesionego sprzeciwu.
10. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej https://www.retrowycinanki.com oraz za pomocą aplikacji mobilnej. Retro Wycinanki może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego na podstawie swoich prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing usług własnych lub wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą. Zgodę tę można odwołać w każdej chwili, a nadto tej osobie przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
11. Dane osobowe przetwarzane są przez Retro Wycinanki w następujących celach:
a) realizacji usług świadczonych przez Retro Wycinanki za pomocą Serwisu i Oprogramowania,
w tym głównie dostępu do Publikacji elektronicznych (takich jak ebooki i
audiobooki, produkty cyfrowe) (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez Użytkownika regulamin, przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby; Dane te Retro Wycinanki będzie przetwarzać do czasu realizowania umowy, a także przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń;
b) sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Retro Wycinanki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) –" przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany
przez Użytkownika regulamin, przetwarzanie tych danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby;
c) w celach marketingowych (marketing towarów i usług Retro Wycinanki) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu Retro Wycinanki, dane w tym celu będziemy przetwarzać dopóki nie zgłosisz sprzeciwu o którym mowa w pkt. 9 lit. d.
d) rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu Retro Wycinanki;
e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę danej osoby, dane te Retro Wycinanki będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez" Użytkownika.
12. Dane osobowe są przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji wyżej wymienionych usług lub dostawy towarów lub za wyraźną zgodą danej osoby. Takimi podmiotami są podmioty, których udział jest niezbędny do dokonywania płatności za towary lub usługi świadczone przez Retro Wycinanki (tj. operatorzy płatności elektronicznych
oraz operatorzy telekomunikacyjni, jeśli korzystanie z usług Retro Wycinanki związane jest z umową łączącą Użytkownika z danym operatorem), kurierzy, pośrednicy kurierscy lub operatorzy pocztowi, odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych towarów oraz
podmioty, które współpracują z Retro Wycinanki w celu prawidłowego świadczenia usług (firmy prowadzące księgowość Retro Wycinanki, doradcy prawni, firmy windykacyjne, audytorzy, operatorzy infolinii oraz pomocy technicznej).
13. Retro Wycinanki gromadzi następujące dane:
a) w przypadku wszystkich Użytkowników – adresy e-mail, loginy, numery IP, z których Użytkownik łączy się z usługami Retro Wycinanki, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (jeśli Użytkownik nabywa płatne funkcjonalności), dane dostarczane 
przez pliki cookies oraz adresy e-mail (jeśli Użytkownik z
nich korzysta),
b) w przypadku Użytkowników nabywających czytniki e-book wraz z abonamentem – imię i nazwisko nabywcy, dane adresowe nabywcy, PESEL Użytkownika oraz serię i numer dowodu osobistego, a także podmiot, przez który dowód osobisty został wystawiony (pozwala to zweryfikować pełnoletniość nabywcy), adres do wysyłki czytnika, numer telefonu (do kontaktu w związku z odbiorem urządzenia), ostatnie 4 cyfry numeru karty płatniczej (do prezentacji użytkownikowi),
c) w przypadku przedsiębiorców – nazwę przedsiębiorcy, numery NIP i REGON, ewentualnie numer KRS (jeśli przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),
d) w przypadku Użytkowników logujących się za pomocą operatora telekomunikacyjnego – numer telefonu, numer IMSI (unikatowy numer przypisany do danej karty SIM),
e) w przypadku osób kontaktujących się telefonicznie z pomocą techniczną – numer telefonu osoby dzwoniącej oraz zapis rozmowy telefonicznej,
f) w przypadku osób kontaktujących się z pomocą techniczną za pomocą komunikacji e-mail lub formularza kontaktowego – dane osobowe przekazane przez tę osobę" oraz treść komunikacji,
g) w przypadku Użytkowników, którzy zarejestrowali się za pomocą serwisów społecznościowych lub zintegrowali swoje Konto Użytkownika z serwisami społecznościowymi – imię i nazwisko Użytkownika w tych serwisach społecznościowych, płeć, zdjęcie Użytkownika, sieć znajomych,
h) pozyskiwane z innych źródeł lub w wyniku korzystania Użytkownika z usług Retro Wycinanki – dane informujące o stronie internetowej, która przekierowała Użytkownika na stronę Retro Wycinanki, numer identyfikacyjny, marka i rodzaj urządzenia służącego Użytkownikowi do korzystania z usług Retro Wycinanki, kupione i pobrane publikacje elektroniczne, statystyki dotyczące czytania (w tym przeczytane słowa – celem rozliczenia nabytego przez Użytkownika pakietu i rozliczenia się z dostawcami treści), historia płatności i transakcji.
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji określonych świadczeń przez Retro Wycinanki lub partnerów Retro Wycinanki oraz nawiązania kontaktu przez Retro Wycinanki z daną osobą fizyczną.
15. Dane dotyczące czytania lub słuchania publikacji przez Użytkownika wykorzystywane są do tworzenia zbiorczych informacji, np. na temat popularności i statystyki zapoznawania się z daną publikacją. Użytkownik może też otrzymać informację, z jakimi publikacjami zapoznawali się jego znajomi (jeśli udostępnił Retro Wycinanki informacje o swoich znajomych). Podobną informację na jego temat mogą pozyskać znajomi Użytkownika. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zakresu przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się z pomocą techniczną Retro Wycinanki.
16. Retro Wycinanki przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Retro Wycinanki stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
17. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, których celem jest m.in. ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu i analiza zachowań Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies dzielą się na cookies sesyjne (session cookies), przechowywane na" urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do momentu wylogowania się,
opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, cookies stałe (persistent cookies), przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich usunięcia przez Użytkownika, oraz cookies podmiotów
zewnętrznych (third parties cookies), pochodzące od podmiotów trzecich, które pozwalają m.in. dostosować reklamy, treści i sposób ich wyświetlania do preferencji Użytkownika, a także ustalić skuteczność działań reklamowych. Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej
określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę.
18. Retro Wycinanki przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z
Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu (takich jak np. dane pozyskiwane za pomocą usługi Google Analytics). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Anonimowe dane eksploatacyjne mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę do ich wygenerowania (np. Google).
19. W Serwisie i Oprogramowaniu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych i treści dostępnych poza Serwisem. Retro Wycinanki wskazuje, że po przejściu na te strony, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron. Retro Wycinanki może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych związanych z usługą Retro Wycinanki lub za pomocą aplikacji mobilnej Retro Wycinanki. Dane gromadzone przez te podmioty podlegają politykom prywatności przyjętym przez te podmioty.
20. Retro Wycinanki może przekazywać zanonimizowane dane statystyczne swoim partnerom, klientom lub kontrahentom (takie jak np. informacja o aktualnej liczbie aktywnych Użytkowników lub liczbie Użytkowników, która zapoznała się z daną publikacją bądź zainteresowana jest danym tematem publikacji).
21. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (w tym roszczeń twórców, wydawców oraz dystrybutorów Publikacji elektronicznych o których mowa w pkt. 22), umożliwienia skorzystania z uprawnień związanych z rękojmią i naprawą dostarczonych towarów i usług, lub do czasu cofnięcia określonej zgody.
22. Retro Wycinanki informuje, że udostępniane Publikacje elektroniczne mogą być opatrzone zabezpieczeniami (takimi jak np. znaki wodne), które generowane są w związku z transakcją, na podstawie której dana Publikacja elektroniczna została udostępniona.
Analiza tych zabezpieczeń pozwala ustalić transakcję, na podstawie której dokonano udostępnienia Publikacji elektronicznej. Wprowadzenie zabezpieczeń ma na celu
ochronę uzasadnionych interesów twórców, wydawców oraz dystrybutorów Publikacji elektronicznych przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem tych Publikacji elektronicznych. W przypadku nieuprawnionego rozpowszechnienia Publikacji elektronicznej osoba, której prawa zostały naruszone (w tym Retro Wycinanki) ma prawo żądać ustalenia transakcji, na podstawie której udostępniono Publikację elektroniczną celem ustalenia danych podmiotu, który mógł dokonać nieuprawnionego rozpowszechnienia tej Publikacji elektronicznej. Żądanie takie może zostać skierowane przez sąd lub inny podmiot rozpatrujący roszczenia podmiotu, którego prawa mogły zostać naruszone. Z uwagi na powyższe, Retro Wycinanki przechowuje dane związane z transakcjami przez cały okres, w którym istnienie możliwość skierowania do Retro Wycinanki zapytań lub roszczeń w razie nieuprawnionego rozpowszechnienia Publikacji elektronicznej, która była dostępna za pomocą Serwisu lub Oprogramowania Retro Wycinanki.
23. Retro Wycinanki informuje, że w oparciu o pozyskane dane mogą być kierowane do osoby fizycznej korzystającej z usług Retro Wycinanki spersonalizowane informacje handlowe związane z usługami Retro Wycinanki, jak również sugestie tworzone w oparciu o pozyskane dane (np. sugestie Publikacji elektronicznych podobne do tych, z którymi dana osoba już się zapoznała; sugestie Publikacji elektronicznych, z którymi zapoznawali się znajomi danej osoby). Takie działania odbywają się w sposób zautomatyzowany za pomocą dostępnych narzędzi marketingowych lub analitycznych. Skorzystanie przez daną osobę z takich spersonalizowanych informacji handlowych lub sugestii jest dobrowolne.